Dnes je pondělí 18. prosince 2017. Svátek má Miloslav. Vánoce budou za 5 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Volitelné předměty

Žáci 7. až 9. ročníku mají možnost vybrat si ve školním roce 2017-2018 z následujících volitelných předmětů. Docházka do volitelných předmětů je povinná.

Technické práce

vyučující Mgr. Radek Strnadel

Předmět svým obsahem navazuje na výuku předmětu pracovní činnosti, který je vyučován v 6. ročníku. Mezi stěžejní tematické oblasti patří práce s technickým materiálem, především dřevem a kovem. Dále je vyučování zaměřeno na pratickou realizaci jednoduchých elektrických a elektronických obvodů za pomocí stavebnic a jednotlivých elektronických součástek. Nedílnou součástí výuky je pratická práce s technickou dokumentací: čtení a tvorba technického výkresu a schematu. Vyučování probíhá především ve školní dílně, ojediněle v běžné učebně a v učebně výpočetní techniky. Žáci pracují nejen samostatně, ale učí se též spolupracovat ve skupině.

Etická výchova

vyučující Mgr. Jana Teriaki

Cílem výuky etické výchovy je vést žáky k rozvoji dobrých mezilidských vztahů a komunikace, pozitivního hodnocení sebe i druhých, rozvoji kreativity, podpoře empatie, zvládání asertivity a prosociálního chování. Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětovych vztahů. Předmět vhodným způsobem podporuje rozvoj mravní stránky osobnosti žáka. Etická výchova příspívá k dobrému klimatu třídy i celé školy. Etická výchova postupně prostřednictvím činnostního vyučování, aktivit a žážitkových her protíná tato témata: mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby a pozitivní hodnocení sebe, kreativita a iniciativa, komunikace citů, empatie, asertivita, realné a zobrazené vzory, komplexní prosociálnost.

Anglická konverzace

vyučující Mgr. Jana Teriaki

Žáci si v předmětu osvojí potřebné jazykové znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, získají schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině, učí se porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznávají kulturu zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávají nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka, učí se pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, respektu a toleranci k odlišným kulturám, rozšiřují si slovní zásobu a učí se ji používat podle mluvnických pravidel. Formy realizace: Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, výukové programy na PC, krátkodobé projekty.

Domácnost

vyučující Ing. Radka Zdražilová

Výuka probíhá v odborné učebně – školní kuchyňka. Veškeré dovednosti a pracovní návyky žák získává v přímých pracovních činnostech. Předmět má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na rodinný život, podílet se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému způsobu života, pozitivně ovlivňovat jejich vztah k praktickým činnostem a k práci, vytvářet podmínky pro cílenou životní a profesní orientaci žáků.

Sportovní hry

vyučující Mgr. Eva Hladná - dívky, PhDr. Jakub Forýtek - chlapci

Výuka probíhá v prostorách tělocvičny, ve sportovní hale a na atletickém stadionu. Žáci se naučí základní pravidla fotbalu, volejbalu, házené, basketbalu, přehazované, florbalu, nohejbalu a dalších her. Zlepšují svoji tělesnou zdatnost, jednají při hrách v duchu fair play, aktivně se zapojují do her a učí se řídit sportovní utkání svých spolužáků s pomocí učitele.

ZŠ Morkovice | 2017-2018