Dnes je neděle 20. května 2018. Svátek má Zbyšek. Hlavní prázdniny budou za 42 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Volitelné předměty

Žáci 7. až 9. ročníku mají možnost vybrat si ve školním roce 2017-2018 z následujících volitelných předmětů. Docházka do volitelných předmětů je povinná.

Technické práce

vyučující Mgr. Radek Strnadel

Předmět svým obsahem navazuje na výuku předmětu pracovní činnosti, který je vyučován v 6. ročníku. Mezi stěžejní tematické oblasti patří práce s technickým materiálem, především dřevem a kovem. Dále je vyučování zaměřeno na pratickou realizaci jednoduchých elektrických a elektronických obvodů za pomocí stavebnic a jednotlivých elektronických součástek. Nedílnou součástí výuky je pratická práce s technickou dokumentací: čtení a tvorba technického výkresu a schematu. Vyučování probíhá především ve školní dílně, ojediněle v běžné učebně a v učebně výpočetní techniky. Žáci pracují nejen samostatně, ale učí se též spolupracovat ve skupině.

Etická výchova

vyučující Mgr. Jana Teriaki

Cílem výuky etické výchovy je vést žáky k rozvoji dobrých mezilidských vztahů a komunikace, pozitivního hodnocení sebe i druhých, rozvoji kreativity, podpoře empatie, zvládání asertivity a prosociálního chování. Etická výchova vytváří celou řadu mezipředmětovych vztahů. Předmět vhodným způsobem podporuje rozvoj mravní stránky osobnosti žáka. Etická výchova příspívá k dobrému klimatu třídy i celé školy. Etická výchova postupně prostřednictvím činnostního vyučování, aktivit a žážitkových her protíná tato témata: mezilidské vztahy a komunikace, důstojnost lidské osoby a pozitivní hodnocení sebe, kreativita a iniciativa, komunikace citů, empatie, asertivita, realné a zobrazené vzory, komplexní prosociálnost.

Anglická konverzace

vyučující Mgr. Jana Teriaki

Žáci si v předmětu osvojí potřebné jazykové znalosti a dovednosti vedoucí k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce, získají schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v angličtině, učí se porozumění přiměřeně náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí, poznávají kulturu zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledávají nejdůležitější informace o zemích studovaného jazyka, učí se pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, respektu a toleranci k odlišným kulturám, rozšiřují si slovní zásobu a učí se ji používat podle mluvnických pravidel. Formy realizace: Vyučovací hodina – skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, výukové programy na PC, krátkodobé projekty.

Domácnost

vyučující Ing. Radka Zdražilová

Výuka probíhá v odborné učebně – školní kuchyňka. Veškeré dovednosti a pracovní návyky žák získává v přímých pracovních činnostech. Předmět má výrazným způsobem formovat přípravu žáků na rodinný život, podílet se na vytváření žádoucích postojů ke zdravému způsobu života, pozitivně ovlivňovat jejich vztah k praktickým činnostem a k práci, vytvářet podmínky pro cílenou životní a profesní orientaci žáků.

Sportovní hry

vyučující Mgr. Eva Hladná - dívky, PhDr. Jakub Forýtek - chlapci

Výuka probíhá v prostorách tělocvičny, ve sportovní hale a na atletickém stadionu. Žáci se naučí základní pravidla fotbalu, volejbalu, házené, basketbalu, přehazované, florbalu, nohejbalu a dalších her. Zlepšují svoji tělesnou zdatnost, jednají při hrách v duchu fair play, aktivně se zapojují do her a učí se řídit sportovní utkání svých spolužáků s pomocí učitele.

ZŠ Morkovice | 2017-2018