PŮVODNÍ INTERNETOVÁ STRÁNKA NAŠÍ ŠKOLY | POSLEDNÍ AKTUALIZACE TÉTO STRÁNKY: 30.06.2021.
NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU STRÁNKU NA STÁLE STEJNÉ PŮVODNÍ ADRESE WWW.ZSMORKOVICE.CZ
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

Naše škola ve školním roce 2020-2021

Naše škola ve školním roce 2020-2021

Základní škola v Morkovicích má dlouholetou historii, funguje již více než 90 let. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. Součástí školy jsou školní jídelna, tři školní družiny, školní klub, studovna, keramická dílna, dílny pro výuku pracovních činností a přírodní školní zahrada. Škola disponuje také tělocvičnou a může využívat  sportovní halu, hřiště a koupaliště. Každoročně organizujeme kulturně-vzdělávací exkurze, lyžařský výcvikový kurz i kurzy plavání. Zajišťujeme sportovní akce na okrskové a okresní úrovni. Žáci se zapojují do mnoha soutěží a olympiád, preventivních programů a aktivit regionálního či místního charakteru podporující sounáležitost s městem Morkovice-Slížany, okolními obcemi a regionem. Aktuálně má škola 408 žáků. Výuku a provoz školy zajišťuje 29 učitelů, 4 vychovatelky, 8 asistentek pedagoga a 10 správních zaměstnanců. V rámci školy působí školní poradenské pracoviště skládající se ze 2 preventistek, 2 výchovných poradkyň, koordinátorky pro nadané, školního psychologa a školního asistenta. Nabízíme velké množství volnočasových aktivit v rámci školních kroužků. Škola v rámci letních prázdnin zajišťuje příměstské tábory pro děti z Morkovic a okolí.

Díky dotačním titulům jsme schopni ve škole provádět i sociální práci a pomáhat tak rodinám ohroženým sociálním vyloučením, či vyloučené. Intenzivně se zapojujeme do podpory nadání našich žáků. Žáci si mají od 6. třídy možnost vybírat výběrové předměty a tak se profilovat pro svůj budoucí profesní a studijní život v budoucnu nebo si v některých výběrových předmětech naopak upevňují základy matematiky či češtiny. V rámci podpory nadání jsme jako jedna z mála základních škol v kraji součástí krajské sítě podpory nadání.

Podporujeme činnostní učení, výukové projekty (např. Den české státnosti, Dějiny 20. století, Den stromů apod.), nové a moderní formy vyučování. V rámci výuky klademe důraz na osobnostně-sociální rozvoj žáků školy.  Snažíme se žáky aktivně zapojit do života školy. Dokladem toho je žákovský parlament, který u nás působí již 4. rokem. 

Při škole působí spolek rodičů Rodičovská akademie. Během roku pořádáme společně spoustu již tradičních akci jako například adventní jarmark, ples, odpoledne plné pohádek Z pohádky do pohádky a zkoušíme i akce nové, např. bleší trh. Z výdělku na těchto akcích spolek podporuje vzdělávací činnost žáků školy. 

ZŠ Morkovice | 2020-2021