Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Bezpečná škola

Poskytovatel dotace - MŠMT - Oblast protidrogové politiky, tento projekt nebyl nepodpořen. Celkový rozpočet na projekt: 80.000 Kč. Vypracoval metodik prevence rizikového chování. Popis projektu: Škola jako instituce zodpovídá za bezpečné prostředí výchovně vzdělávacího procesu a za dohled nad žáky během něj. Činnost projektu se orientuje na práci s dětmi a působení na dospívající v oblasti prevence sociálně patologických jevů a prevence úrazů. Během realizace projektu se uskuteční ucelený cyklus přednášek a besed pro žáky 1. a 2. stupně naší školy, projektové dny, kde se děti prostřednictvím her dozvídají, co jsou to úrazy, učí se rozeznat nebezpečí a šikanu, správně na ně reagovat a zvládnout nebezpečné situace. Součástí seminářů a školení pedagogů na témata prevence šikany a úrazů je i výměna zkušeností s tím, jak aktivně pracovat s dětmi v oblastech prevence. Pedagogové společně s policií, záchranáři a dalšími subjekty budou se podílet na tvorbě cesty, jak nejlépe zajistit bezpečné prostředí pro děti, jak účinně snížit výskyt šikany na škole. Během projektu bude navázána spolupráce s Bezpečnou komunitou a Bezpečnou školou v Kroměříži.

Popis jednotlivých částí projektu

Vzdělávání pedagogických pracovníků - prevence šikany, úrazů, první pomoc - vzdělávací modul Výchova k bezpečí, pedagogové po školení získají metodiku pro práci s žáky a pracovní sešity pro žáky. Realizace témat prevence a šikany ve vyučovacího procesu - práce s metodickými materiály a vzdělávacími moduly Výchova k bezpečí ve třídách. Dílčí projekty a projektové dny žáků a pedagogů - zaměření na rozvoj samostatného iniciativního přístupu žáků při vyhledávání, zpracovávání a prezentace informací - např. Den bez úrazů, Jak si nenechat ublížit, nácviky poskytnutí první pomoci - První pomoc s Ambumanem, Prevence úrazů v přírodě - spolupráce s Jaspis, o. s. Kroměříž, děti ve výtvarné soutěži na zadané téma vytvoří Školní kalendář, cyklus besed a přednášek pro žáky na témata - Vlastní bezpečnost (doma, venku), besedy s Policií ČR - zvyšování právního vědomí, trestné činy dětí a na dětech, trestní zodpovědnost, šikana. Témata besed budou prováděna také ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Zlín a Českým červeným křížem. Cílem projektu je pomoci pedagogům v začleňování prevence úrazů a šikany do výuky a výchovy dětí ukázat cestu, jak účinně snížit výskyt šikany a úrazy na škole. V některých případech šikanování se jedná o formu verbální, psychickou, později se otravování života stupňuje a zdokonaluje, nastupuje fyzické násilí. Úraz dítěte vždy znamená, že dospělý neudělal vše, co mohl, pro bezpečnost prostředí, v němž se dítě pohybuje, nebo že dítě nevědělo, jak se chovat bezpečně.

ZŠ Morkovice | 2017-2018