Dnes je středa 15. srpna 2018. Svátek má Hana. Jsou hlavní prázdniny. Školní rok začne za 19 dní.
Výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola Výročí 90 let

Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve škole

V roce 2016 jsme získali prostředky ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Jedná se o částku 53 695 Kč.

Projekt „Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve škole“ akcentuje a rozvíjí průřezové téma RVP – ZV Multikulturní výchova. V dnešním globálním světe demografických pohybů a politické nestability je stále zřetelnější nutnost učit žáky o jiných kulturách a předcházet tak rasové nesnášenlivosti a xenofobii. Žáci školy se zúčastnili projektového multikulturního dne. V rámci tohoto projektového dne vznikla příručka pro žáky, kde byly zaznamenány výstupy jednotlivých tříd. Ve škole proběhly besedy na multikulturní témata, žáci se zúčastnili exkurzí a vytvořili tematickou výstavu, která byla zpřístupněna veřejnosti. 9. ročníky se věnovali i tématu uprchlictví.

Hlavním cílem projektu bylo daleko účinněji vychovávat a vzdělávat žáky školy v oblasti multikultury než tomu bylo doposud a změnit postoje žáků, kteří nerespektují jiné kultury, rasy a národnosti. Hlavním cílem bylo také odstranit strach žáků a veřejnosti z uprchlických vln a podáním informací potlačit xenofobní uvažování lidí, které pramení z neznalosti situace a okolností. V neposlední řadě šlo také o popularizaci tohoto tématu širší veřejnosti.

Projekt se skládal z několika dílčích cílů:

Dílčí cíl 1 - projektový den Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat:

získání informací o jiných kulturách, implementace principů OSV do výuky; cílené působení na etické, morální, ekologické a pozitivní sociální chování žáků.

Dílčí cíl 2 – žákovská multikulturní příručka:

Je přesahem projektového dne, shrnuje témata a prezentuje práce, které žáci v rámci projektu vytvořili. Příručka byla volně dostupná veřejnosti, tedy i mimo školu. Navíc tento „přesah“ dává projektovému dni ještě větší důležitost a smysluplnost.

Dílčí cíl 3 – žákovská výstava:

Je opět přesahem projektového dne. V rámci výuky byla k dispozici jako pomůcka k výuce multikulturních témat formou peer výuky. Během dne otevřených dveří byla tato výstava volně přístupná veřejnosti a doplněna o distribuci žákovské příručky.

Dílčí cíl 4 – kompetentně oslovit téma uprchlictví


Osmáci navštívili synagogu v Holešově

Základní škola Morkovice uskutečnila projektový den v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova - kulturní diference, multikulturalita. My, žáci osmého ročníku, jsme zpracovávali poznatky o židovském náboženství.

V pátek 24. června 2016 jsme se vydali do nedalekého Holešova. V tomto městě totiž dřív pobývala početná židovská komunita. Dnes je tam možné navštívit synagogu, která pochází ze 17. století Z autobusu jsme vystoupili na rozpáleném holešovském náměstí a pěšky pokračovali směrem k této památce. Uvítal nás správce synagogy. Hned na úvod, abychom si uvědomili zvláštnosti židovské víry, obdrželi někteří chlapci i pan učitel malé pokrývky hlavy, tzv. jarmulky. Jejich nošení symbolizuje úctu před Bohem. Před vstupem do hlavní síně jsme byli upozorněni na malý hrníček s dvěma uchy, tento předmět sloužil k rituální očistě rukou.

V hlavním modlitebním sále v přízemí jsme poslouchali vyprávění o historii židovské víry, o nejistotách a nelehkém životě židovského národa. Uprostřed sálu se na vyvýšeném místě nachází zdobené řečniště - malé pódium, kde muži a mladí chlapci od třinácti let četli bohoslužebný text - toru. Tento text jsme i viděli, správce nás upozornil, že se ho člověk nesmí dotknout, k tomu slouží malá zdobená ukazovátka. Zjistili jsme, že židovství se dědí po matce, že i člověk jiné víry může po složitých rituálech a procesech přestoupit na židovskou víru, nevěřícně jsme se podivovali zákazům, kterým se židé museli přizpůsobit ve svých dějinách.

Závěr prohlídky se uskutečnil v prvním patře budovy v ženské galerii. Nad ní je ještě místnost, kde byla původně škola. Dnes se zde setkávají návštěvníci z mnoha zemí světa, protože do Holešova směřují kroky lidí, kteří se chtějí poklonit památce učeného rabína Šacha, jehož hrob se nachází na místním židovském hřbitově.

Projektový den Multikulturní výchova

Z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 jsme získali 53 695,- Kč na projekt „Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve škole“. Celkový rozpočet projektu je necelých 80 000,-Kč.

Tento projekt akcentuje a rozvíjí průřezové téma RVP – ZV Multikulturní výchova. V dnešním globálním světe demografických pohybů a politické nestability je stále zřetelnější nutnost učit žáky o jiných kulturách a předcházet tak rasové nesnášenlivosti a xenofobii.

Projektového dne se zúčastnily všechny ročníky. Žáci se se svými třídními učiteli zabývali tématy jako např. „Jsem tu nový“, „Chudoba“, „Předsudky a stereotypy“, „Fair Trade“, „Jak překonat odlišnosti“, kultura Ukrajiny, kultura Vietnamu, uprchlická otázka, židovství, atd. Ke své práci využívali dostupné internetové zdroje jako je např. portál Jeden svět na školách, portál inkluzivní škola, učebnice multikultury a jiné. Navázali jsme také spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců, jehož zaměstnanci ochotně přijeli do školy, představili žákům nejen své Centrum, ale také jim připravili multikulturní workshopy a besedy na téma kultura Ukrajiny a Vietnamu. Workshopů se aktivně zúčastnili cizinci, kteří již delší dobu žijí v České republice a působí zároveň jako tlumočníci pro toto Centrum. Žáci se dozvěděli, odkud k nám přichází nejvíce cizinců, s jakými překážkami se cizinci při příjezdu k nám potýkají a jak jim toto Centrum může pomoci.

V rámci tohoto projektu se žáci 8. ročníků vydali do Holešova, kde navštívili Šachovu synagogu. Při poutavém výkladu se nejen dozvěděli základy historie a kultury židovského národa, ale měli možnost si také na vlastní oči prohlédnout tóru a nově otevřenou Šachovu studovnu. (Viz další přiložený článek).

Během projektového dne žáci všech ročníků tvořili multikulturní výstavu, která bude ke zhlédnutí v prostorách školy v září a zpřístupněna veřejnosti. Zároveň vytvářeli podklady pro Žákovskou multikulturní příručku. V této celobarevné publikaci najdete výsledky práce dětí na výše uvedená témata a také jejich postřehy, fotky.

Tento projekt byl pro nás nový svým tématem. Doposud se multikulturní témata oslovovala při výuce pouze okrajově, příležitostně a jaksi napříč předměty. Možná právě proto mělo spoustu učitelů v počátcích obavy, jak vlastně celý den pojmout. Musím ale říci, že to vzali za správný konec, poctivě se připravili a děti i oni si to užili. Jelikož se tento tematický projektový den osvědčil, budeme v tomto duchu pokračovat i v příštím roce. S nově nabytými zkušenostmi to bude už snazší.

Mgr. Jana Teriaki

Žijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve školeŽijeme v multikulturním světě a chceme jej poznat – multikultura ve škole
ZŠ Morkovice | 2017-2018