TATO STRÁNKA JIŽ NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ. NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU INTERNETOVOU STRÁNKU NA WWW.ZSMORKOVICE.CZ.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

TATO STRÁNKA NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ
DOČASNĚ JE ZDE JEŠTĚ DOSTUPNÁ PŮVODNÍ VERZE STRÁNKY.
NOVÁ VERZE STRÁNKY JE NA STÁLE STEJNÉ ADRESE
WWW.ZSMORKOVICE.CZ.

Představujeme se

Představujeme se

Představujeme se

Představujeme se

Představujeme se

Naše škola se nachází v malém, třítisícovém městě Morkovice-Slížany. Najdete jej asi 15 km jihozápadně od Kroměříže. Město vzniklo v roce 1960 spojením obcí Morkovice a Slížany. Historie samotné školy spadá až do roku 1924. Téměř před sto lety vyrostla tehdy v srdci obce, nedaleko kostela a zámku krásná a majestátná budova, která dnes z velké většiny slouží pro výuku žáků prvního stupně. Díky zřizovateli školy, městu Morkovice-Slížany, se postupně daří naši „stařenku“ rekonstruovat a modernizovat.

V roce 1962 byl vystavěn pavilon družin a školní jídelny. V roce 1982 již stará budova svou kapacitou nedostačovala a začal se budovat nový pavilon šaten a učeben. Tato část školy slouží dnes převážně pro výuku žáků 2. stupně.

Dnes má škola kolem 421 žáků, kteří se vzdělávají v celkem 23 třídách. Asi polovina žáků dojíždí z přilehlých vesnic. Odpoledne mohou žáci 1. stupně trávit v jednom ze čtyř oddělení školních družin, žáci 2. stupně pak ve školním klubu. Škola již tradičně nabízí velké množství různých kroužků – od vaření, přes lukostřelbu, rozvoj angličtiny, technický kroužek, keramiku, výtvarku, tanečky, robotiku a podobně. Žáci se stravují v místní školní jídelně. Zde si také mohou denně zakoupit zdravé svačinky. K rozvoji duše patří taktéž rozvoj těla. Pro tělovýchovu škola využívá tělocvičnu, nedalekou sportovní halu města, fotbalové hřiště s umělým povrchem a v teplých měsících také místní koupaliště.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům slouží školní poradenské pracoviště. Klademe velký důraz na prevenci rizikového chování našich žáků a nepřehlížíme žádnou nepravost. Jsme škola rovných příležitostí. Máme funkční sociální programy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Věnujeme se i vyhledávání a rozvoji talentů. Na prvním stupni jde o rozšířenou výuku češtiny a matematiky, na druhém stupni pak o nabídku seminářů a cvičení formou volitelných předmětů. Při výuce uplatňujeme moderní formy a metody výuky, dokážeme ocenit individuální pokrok žáka.

Velký důraz klademe na osobnostně-sociální rozvoj našich žáků. Ve škole již několik roků funguje žákovský parlament, který přichází s mnoha podněty a aktivitami. V rámci konceptu osobnostně-sociálního rozvoje žáci ve 4. ročníku tráví týden na škole v přírodě, v pátém ročníku se pak mohou zúčastnit výměnného programu se slovenskou školou v Žitavanech (projekt Erasmus+ Naše země je krásná), žáci 6. třídy stmelují kolektiv na adaptačním pobytu, sedmáci jezdí na lyžařský výcvik a žáci od 6. do 8. ročníku mohou v rámci nového projektu Erasmus+ S.H.A.R.E vycestovat na výměnný pobyt do Chorvatska, Itálie nebo Španělska. Deváťáci se pak stávají průvodci a partnery prvňáčků.

Důraz je i kladen na výuku cizích jazyků. Letos jsme rozšířili nabídku druhého cizího jazyka mimo ruštiny i o němčinu, nabízíme v rámci dotovaného kroužku rozvoj angličtiny a doučování angličtiny jak na prvním, tak i na druhém stupni. Asi dvacetičlenná skupina žáků se připravuje na mezinárodní Cambridge zkoušky Key for Schools. Tuto přípravu i učební materiály poskytuje škola v rámci dotačního projektu OP VVV – Spolu to dokážeme II (tzn. Šablony II) zdarma.

Škola velmi úzce spolupracuje s Rodičovskou akademií a několikrát do roka společně pořádá akce pro veřejnost. Jedná se o adventní jarmark, ples školy, akci pro rodiny s dětmi Z pohádky do pohádky. Škola spolupracuje i s místními zahrádkáři, farou, TJ Sokol, hasiči, turisty a jinými sdruženími a kluby v místě. Podporujeme ekologické aktivity. Jednou z větších ekologických aktivit byla výsadba a péče o stromy v obci v rámci projektu města – Stromák. Nelze opomenout i tradiční akce jako jsou Den země, Den stromů, Ukliďme Česko.

Škola disponuje i dílnami. Díky dotacím ze Zlínského kraje se nám letos podaří rozšířit počet pracovních stanic v dílnách, dílny zmodernizovat a pořídit i potřebné nářadí. Škola má k dispozici také školní přírodní zahradu s loukou, které byly také vystavěny s podporou kraje. Díky podpoře sponzorů a města disponujeme i venkovní přírodní učebnou.

V neposlední řadě je potřeba zmínit spolupráci s místní ZUŠ. V listopadu se podařilo společnými silami uspořádat divadelně-hudební pásmo s tématikou 30. výročí sametové revoluce „Cesta k sametu“. Ve škole se znovuzrodil divadelní kroužek, který poprvé vystoupí v prosinci tohoto roku.

Máme skvělé učitele, kteří se rádi učí a rádi učí. Máme zřizovatele, který si školy hledí.

ZŠ Morkovice | 2020-2021