TATO STRÁNKA JIŽ NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ. NAVŠTIVTE NAŠI NOVOU INTERNETOVOU STRÁNKU NA WWW.ZSMORKOVICE.CZ.
Distanční výuka Projekty Dokumenty Školní rok Naše škola 2020-2021

TATO STRÁNKA NENÍ OD SRPNA 2021 AKTUÁLNÍ
DOČASNĚ JE ZDE JEŠTĚ DOSTUPNÁ PŮVODNÍ VERZE STRÁNKY.
NOVÁ VERZE STRÁNKY JE NA STÁLE STEJNÉ ADRESE
WWW.ZSMORKOVICE.CZ.

Vize ZŠ Morkovice

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 • Maximálně a plně rozvíjet potenciály žáků s ohledem na jejich věk, nadání či omezení.
 • Využívat moderní výukové metody, podporovat mezipředmětové vztahy a implementovat principy OSV do běžné výuky.
 • Klást důraz na projektové vyučování, peer aktivity a přesah školní výuky do reálného života obce, státu a světa.
 • Ve výuce se zaměřit na funkční, čtenářskou a finanční gramotnost.
 • Cíleně působit na etické, morální, ekologické a pozitivní sociální chování žáků.
 • Podpořit samostatnost žáků a učit je reflexi.
 • Zajistit možnost aktivního trávení volného času v bezpečném prostředí.
 • Akcentovat jazykové vzdělávání jako nezbytnou součást života v globálním světě.
PERSONÁLNÍ CÍLE
 • Umožnit další vzdělávání pedagogů, zvýšit jejich zainteresovat na výuce a uvědomění si osobní odpovědnosti za kvalitu výuky žáků.
 • Zkvalitnit vztahy mezi pedagogy, oceňovat jejich aktivní spolupráci a vzájemnou podporu.
 • Zachovávat vysokou profesní morálku.
SOCIÁLNÍ CÍLE
 • Akcentovat otevřenost školy vůči komunitě, místním institucím a organizacím.
 • Učinit ze školy centrum kulturního i společenského dění.
 • Podpořit vznik „ducha“ školy a probudit v žácích i zaměstnancích pocit sounáležitosti.
 • Propojovat dění ve škole s děním v obci a regionu.
MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ CÍLE
 • Efektivně využívat a získávat prostředky k renovaci, revitalizaci, modernizaci a výstavbě materiálně-technické základny.
CÍLOVÝ PROFIL ABSOLVENTA ZŠ MORKOVICE
 • Žák si osvojil potřebné strategie k učení a je motivován k celoživotnímu učení.
 • Je schopen aplikovat v praxi znalosti a kompetence tak, jak jsou popsány v RVP-ZV.
 • Je čtenářsky, funkčně a finančně gramotný, jedná samostatně a odpovědně.
 • Zvládá anglický jazyk minimálně na úrovni A2 a druhý cizí jazyk minimálně na úrovni A1.
 • Umí spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
 • Projevuje se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, zná svá práva a povinnosti.
 • Chová se ekologicky, prospolečensky a mravně.
 • Je schopen sebereflexe.
ZŠ Morkovice | 2020-2021