Klima školy

Do šetření jsou zapojeni žáci 5. až 9. ročníku, rodiče všech žáků a učitelé.

Co je klima školy?

V jistém zjednodušení - když se hovoří o klimatu školy, myslí se tím, jak se tam lidé (žáci, učitelé, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci) cítí, jaké jsou tam mezilidské vztahy a existují-li tam nějaké obecněji sdílené hodnoty, na jejichž základě se lidé určitým způsobem chovají. Odborná literatura chápe klima školy jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi aktéry procesů vzdělávání ve škole včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Výsledky měření klimatu školy 2015

Děkujeme Vám, že jste se zúčastnili dotazníkového šetření a přispěli tak ke změření klimatu naší školy. Statistické výsledky, které jsme díky tomu získali, nám pomohly uchopit současný stav a naznačily směry naší další práce v oblastech mezilidských vztahů (žák-rodič-učitel), výchovně-vzdělávacího procesu, vzhledu a funkčnosti školní budovy, stravování a celkového pocitu ze školy.

Zde pár postřehů za všechny:

 • Dotazník vyplnilo více jak 95% žáků a učitelů, 35% rodičů.
 • Celkové klima školy je dobré, i když je stále na čem pracovat.
 • Žáci jsou méně spokojeni než rodiče a učitelé.
 • Názory žáků a učitelů se často rozchází. Blízké jsou názory rodičů a žáků, rodičů a učitelů. Rodiče tudíž mohou fungovat jako sjednocující prvek.
 • U žáků nejsou statistické výsledky vypovídající, jelikož žáci odpovídali na jednotlivé otázky velmi rozdílně. Nicméně k nim přihlížíme.

Žáci hodnotili pozitivně:

 • Rodiče se zajímají o jejich studijní výsledky (ale zároveň víc jak polovina uvádí, že rodiče nechodí na třídní schůzky).
 • Možnost objevovat ve škole nové informace, připravovat školní projekty a účastnit se soutěží
 • Odbornost učitelů.
 • Učitelé nenadržují žákům.
 • Pomoc blízkých kamarádů – spolužáků při dopisování zameškaného učiva.
 • Dobrý stav budovy školy.

Žáci hodnotili negativně:

 • Stav hygienických zařízení (v měsíci červenci bude zahájena rekonstrukce toalet na nové budově).
 • Důvěra a vztah mezi učiteli a žáky (např. s řešením osobních problémů žáků, pochopení pro žákovy problémy).
 • Vztah mezi žáky (např. strach z některých spolužáků, na všechny spolužáky se nemohu spolehnout, nemohu před nimi přiznat chybu).
 • Více jak polovina dotazovaných žáků uvedla, že rodiče si neváží učitelů naší školy.
 • Špatná orientace v prostorách školy

Učitelé hodnotili pozitivně:

 • Své působení na škole (např. snaha k problémům žáků přistupovat s porozuměním, jsou rádi, že pracují na této škole, podpora vedení školy při inovacích).
 • Stravování.
 • Žáci mají ve škole možnost objevovat nové věci.
 • Logo školy.
 • Budovu školy.

Učitelé hodnotili negativně:

 • 83 % učitelů uvedlo, že je mnoho rodičů uráží.
 • Vztahy mezi kolegy.
 • Vztahy mezi žáky (učitelé hodnotili vztahy mezi žáky o mnoho hůře než samotní žáci a rodiče).
 • Učitelé by uvítali větší zájem rodičů o studijní výsledky žáků.
 • Stav hygienických zařízení.

Rodiče hodnotili pozitivně:

 • Spokojenost s tím, co se dítě ve škole naučí.
 • Dostatek informací od třídního učitele.
 • Budova školy (výzdoba chodeb a školy, úklid školy).
 • Možnost žáků objevovat nové informace, účastnit se zajímavých akcí.
 • Přístup a schopnosti vedení školy.
 • Snaha dcery/syna podávat ve škole co nejlepší výkony.

Rodiče hodnotili negativně:

 • Častou změnu třídního učitele a změny ve vyučujících jednotlivých předmětů.
 • Vztahy mezi žáky a učiteli (žák se učitele bojí).
 • Nutnost doučování žáků, nepřipravenost žáků k přijímacím zkouškám u některých učitelů.
 • Vztahy mezi žáky (strach z některých spolužáků).
 • Žáci nemají představu o tom, co po ukončení základní školy dělat.
 • Rodiče většinou neví, co se ve škole plánuje do budoucna.

Celková zpráva o klimatu naší školy je daleko detailnější a komplexnější. Výše uvádíme pro přehlednost pouze nejmarkantnější příklady. Měření klimatu školy budeme opakovat opět za rok. Doufáme, že se opět zapojíte.

 

Klima školy 2016

V letošním roce jsme v měsíci květnu provedli kontrolní šetření klimatu školy. Zopakovali jsme dotazníkové šetření pomocí autoevaluačního nástroje z metodického portálu RVP modul Autoevaluace – cesta ke kvalitě.

Cílem bylo ověřit, jestli nápravná opatření, která byla přijata, byla efektivní. Bohužel se letos dotazníkového šetření zúčastnilo mizivé procento rodičů a výpovědi žáků vykazují vysokou směrodatnou odchylku, což znamená, že se žáci často ve svých odpovědí neshodují. To byl problém i minulý rok. Výpovědi učitelů naopak vykazují vysokou míru shody a tyto výsledky tedy můžeme považovat za relevantní. Z výsledků je patrno, že nápravná opatření nebyla plně funkční, jelikož negativní hodnocení některých položek přetrvává. V minulém roce například žáci druhého stupně negativně hodnotili stav hygienických zařízení. Letos, i po kompletní rekonstrukci WC, jej opět hodnotí negativně. Zároveň i přesto, že byl v letošním roce vytvořen funkční poradenský tým, kdy bylo pracováno s kolektivy žáků, jednotlivci i rodinami, přesto přetrvává u žáků strach z některých spolužáků, pocit, že se na spolužáky nemůžu spolehnout, nemohu před nimi přiznat chybu. Přestože třídní schůzky v letošním roce byly velmi hojně navštěvovány a rodiče měli možnost přijít za učitelem i v rámci konzultačních hodin, přesto mají učitelé pocit, že je rodiče nedostatečně často kontaktují s dotazy na výsledky svých dětí. Podle dalších indicií je zřejmé, že tento způsob testování klimatu negeneruje nápravná opatření, která by byla funkční, a je tedy třeba pro další školní rok najít jiný způsob testování klimatu, se kterým by se dalo lépe pracovat. Letošní výsledky jsou následující:

Žáci hodnotili kladně nebo nejčastěji odpovídali kladně v následujících oblastech:

 • rodiče se často doptávají na jejich výsledky ve škole
 • někteří učitelé připravují pro žáky různé soutěže
 • ve škole se snažím podávat co nejlepší výsledky
 • někteří učitelé se pro nás snaží připravovat školní projekty
 • ve škole mám možnost objevovat nové informace
 • půjčujeme si sešity na dopsání učiva
 • budova školy je v dobrém stavu
 • líbí se mi výzdoba školy
 • všichni učitelé mají přehled o tom, co učí

Žáci kriticky vnímají:

 • v prostorách školy se špatně orientuji
 • rodiče nechodí na třídní schůzky
 • rodiče si neváží učitelů naší školy
 • prostory školy na mě působí stísněně
 • mám strach z některých spolužáků
 • bojím se některých učitelů
 • u učitelů nemůžu hledat pomoc při řešení osobních problémů
 • nemůžu se spolehnout na všechny spolužáky
 • nechutná mi jídlo ve školní jídelně
 • učitelé nemají pochopení pro mé problémy
 • nemůžu přiznat před spolužáky chybu
 • ne všichni učitelé nás respektují

Učitelé hodnotili pozitivně nebo nejčastěji odpovídali kladně v následujících výpovědích:

 • ve škole je uklizeno
 • snažím se přistupovat k problémům žáků s porozuměním
 • líbí se mi budova školy
 • líbí se mi logo školy
 • mezi kolegy mám pár dobrých přátel
 • vedení školy podporuje, když učitelé uplatňují při výuce různé inovace
 • škola disponuje řadou dostupných informačních zdrojů pro výuku (knihy, učebnice, časopisy, atd)
 • jsem rád/a, že pracuji na této škole
 • mám k dispozici dostatek pomůcek pro vyučování
 • vyhovuje mi moje pracovní zázemí
 • se stravou v jídelně jsem spokojen/a

Učitelé kriticky vnímají:

 • v naší škole se neděje nic zajímavého
 • mnoho rodičů mě uráží
 • bojím se některých kolegů ve škole
 • někteří kolegové mě svými požadavky omezují
 • nedaří se mi k žákům přistupovat individuálně
 • ne všichni žáci dodržují pravidla ve škole
 • ne všichni rodiče mě často kontaktují, aby se zeptali na výsledky svých dětí
 • žáci mě nepomáhají s přípravou výuky
 • nejsem dostatečně finančně ohodnocen/a