Historie školy

18. prosince 1924 byla otevřena na školní slavnosti nová budova školní číslo 416, která svou výstavností vyniká daleko široko. Plány vypracoval architekt Jar. Syřiště, profesor průmyslové školy v Brně. Stavitelem zvolen Václav Stolejda, stavitel z Brna. Náklad obnášel celkem 1,056.000 Kč mimo vedlejší výdaje podružné. Stavba trvala celý rok. První kop do země učiněn na staveništi 17. prosince 1923. Stavba byla pak pro potíže činěné ze strany místního velkostatku na 1 měsíc přerušena a po vánocích se pracovalo dále, pokud nepříznivé zimní počasí dovolovalo. Kolaudace odbývána 26. listopadu 1924.

Hned v únoru roku 1930 započato s přípravnými pracemi pro přístavbu nové školy. Úsilí korunováno zdarem: koncem října dohotoveno přistavěné křídlo, zbudované nákladem skoro 700.000 Kč, včetně vnitřního zařízení. Přístavbu zplánoval brněnský stavitel Václav Stolejda.

Tak hovoří o stavbě nynější "staré budovy" naší základní školy obecní kronika Morkovic. V roce 1957 byla přistavěna tělocvična a další tři třídy.

V roce 1967 byl slavnostně otevřen pavilon školní jídelny a školní družiny. V roce 1985 byla dokončena stavba pavilonu šaten a dnešní "nové budovy".

 

Historický školní řád

Do školy choďte pilně, vždy slušně oblečeni, umytí, učesáni a v pravý čas, neboť škola je místo posvátné.

Cestou do školy i ze školy chovejte se řádně, pozdravujte zdvořile každého, kdo svým věkem, postavením úcty zasluhuje.

Do školy přinášejte pouze věci, kterých k vyučování je potřebí, avšak žádné z nich nikdy doma nezapomeňte.

Na určeném místě otřete si svou obuv.

Neběhejte před vyučováním po chodbách a vstupte ihned tiše do svých tříd, odložte svrchní oblek, jděte na svá místa a tam připravujte se k vyučování.

Při vyučování seďte tiše, buďte slušni a dávejte bedlivý pozor. Jsouce vyvoláni, vstaňte, stůjte přímo a odpovídejte zřetelně a hlasitě. K odpovědem hlaste se jen mírným zvednutím ruk. Nenapovídejte. Nemluvte, nejste-li tázáni.

Kdykoli předstoupíte před pana učitele nebo jinou osobu, která je vyučování přítomna, nebo od ní odcházíte, vždy slušně se pokloňte.

Vstoupí-li do třídy pan učitel neb jiná osoba dospělá, pozdravte slušně, povstanouce se svých míst. Stůjte tiše tak dlouho, dokud vám nebude dáno znamení, abyste se posadili.

Ze třídy odejíti smí se pouze s dovolením p. učitelovým.

Mezi druhou a třetí hodinou vyučovací jest čtvrthodinová přestávka, ve které smíte ze třídy se vzdáliti, jísti a pod., nikoli však vybíhati ze školní budovy.

Neznečišťujte svévolně ani částí budovy, nářadí, ani věcí svých, nebo cizích. Nedělejte smetí ani ve třídě, ani na chodbách. Ničeho nekazte, neboť museli byste škodu hraditi.

Najdete-li nebo ztratíte-li něco, oznamte to ihned panu učiteli. Bez dovolení rodičů nevyměňujte, nedarujte, neprodávejte, aniž kupujte různých věcí.

Po skončeném vyučování složte co nejtišeji a nejrychleji své věci, povstaňte na dané znamení se svých míst, a poklonivše se panu učiteli, odcházejte v ustanoveném pořádku volně a tiše k svému domovu.

Když domů po skončeném vyučování přijdete, neopomeňte rodičů svých pozdraviti. Věci své uložte na patřičné místo a v prázdných chvílích opakujte, čemu jste se byli učiti ve škole a pracujte své úlohy.

Nemůžete-li do školy přijíti, nebo opozdíte-li se, omluvte se vždy řádně.

Buďte vlídni, pokojni, pravdomluvni, snášenlivi a ke službám ochotni.

Ke všem členům sboru učitelského buďte uctivi a rozkazů jejich dbalí a vzdávejte jim vždy povinnou úctu.

Chování vaše ať je vždy a všude slušné, mravné. Buďte ke každému zdvořilí a pravdomluvni. Nepoškozujte stromů, osení, zahrad, nepište a neškrábejte po zdech, neubližujte zvířatům, zvláště zpěvavým ptákům.

Koupati se, klouzati i hráti si smíte pouze s dovolením rodičů na vykázaných místech, jsouce vždy dbalí pravidel slušnosti.

Vstupujete-li do cizích bytů, mírně zaklepejte a vejděte s odkrytou hlavou a náležitým pozdravem.

Mluvíte-li se staršími osobami, stůjte a odpovídejte ochotně a zřetelně.

Nečiňte, co dovoleno je toliko dospělým, zejména nekuřte, nenavštěvujte tanečních zábav a divadel.

Nezdržujte se nikdy mimo dům jakmile počne se stmívati.

Všichni žáci a žákyně musí všech těchto pravidel náležitě šetřiti. Kdo by tak nečinil, bude přísně potrestán.

Mgr. Radek Strnadel