30.05.2017, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Doručování písemností do datové schránky

Co je datová schránka? Jedná se o datové uložiště, kam různé veřejné instituce, firmy, společnosti apod. ukládají oficiální dokumenty - vlastně si takto tyto dokumenty mezi sebou posílají. Ve chvíli, kdy je dokument uložen do datové schránky, se považuje za doručený. Usnadňuje to tak komunikaci mezi institucemi a odpadá tak zasílání poštou, ověřování podpisů :-)

Musím mít jako obyčejný člověk /fyzická osoba datovou schránku?

Rozhodně nemusíte. Ale můžete. Dá se to vyřídit na České Poště.

Proč po mě škola chce vědět identifikační číslo datové schránky?

Pokud máte jako fyzická osoba zřízenou datovou schránku, pak má škola od 1.7.2017 povinnost využívat v komunikaci s Vámi místo pošty tuto datovou schránku. Proto od Vás potřebujeme číslo Vaší schránky. Pokud ji nemáte, rozhodně ji kvůli škole nemusíte zakládat:-)Budeme Vám nadále zasílat vše oficiální poštou.30.05.2017, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Informace pro rodiče budoucích šesťáků - rozdělení žáků do tříd A, B,C

Vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů nemůžeme seznamy jednotlivých tříd zveřejnit. Tyto jsou k dispozici u třídních učitelů. Zároveň budete informováni o zařazení Vašeho dítěte do jedné ze tříd zápisem v žákovské knížce.Děkujeme za pochopení.19.01.2017, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Pokud máte pochybnosti o správnosti hodnocení

Pokud máte pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního pololetí, pak můžete jako zákonní zástupci vašich dětí do 3 pracovních dnů od vydání výpisu z vysvědčení (tj. do pátku 3.2.) požádat ředitelku školy o přezkoumání známky.

Tuto žádost podáváte volnou formou (obsahuje: vaše jméno, příjmení, datum podání žádosti, jméno a příjmení žáka, jeho narození a bydliště. Zároveň také o jakou známku z jakého předmětu se jedná).

Ředitelka školy poté stanoví termín komisionálního přezkoušení vašeho dítěte. Toto přezkoušení je z látky za celé pololetí a musí proběhnout do 14 dní od podání žádosti. Po tomto přezkoušení bude vašemu dítěti vydáno vysvědčení nové se známkou, kterou byl na tomto přezkoušení hodnocen.13.01.2017, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení obdrží žáci v úterý 31.1.2017.

Škola vydává výpis z vysvědčení, který nevracíte.

Vysvědčení nelze vydat dříve. Pokud si Vaše dítě z jakéhokoli důvodu výpis z vysvědčení v tento termín nevyzvedne, bude k dispozici k vyzvednutí v kanceláři školy vždy v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin. Výpis z vysvědčení lze vydat žákovi/žákyni nebo jeho/jejímu zákonnému zástupci (většinou rodič).13.01.2017, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Vyučující má možnost žáka na konci pololetí z jednoho nebo i více předmětů nehodnotit

Upozorňuji všechny rodiče, že pokud Vaše dítě má v předmětu 25 a více % absence nebo nemá-li vyučující dostatečné podklady k hodnocení (např. účelové absence žáka při ohlášených testech apod.), pak má vyučující možnost žáka na konci pololetí nehodnotit. V takovém případě je pak žák přezkoušen v termínu, který stanoví ředitelka školy.07.11.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Příprava na přijímací zkoušky

Český jazyk: Žáci mají možnost procvičovat jazykové rozbory na několika úrovních náročnosti. Od vyučujícího dostanou zadání, doma vypracují, ve škole samostatně zkontrolují, opraví (případně se poradí s učitelem) a dostanou další. Takto projdou třemi koly přípravy od jednoduchých rozborů až po didaktické testy, které byly použity v minulých přijímacích zkouškách (tzv. zkoušky nanečisto).

Matematika: Žáci mají možnost řešit matematické úlohy, které se objevovaly na přijímacích zkouškách v minulosti – testové i otevřené úlohy. Každý týden dostanou zadání v papírové podobě a mají týden na jeho vypracování (probíhá již od dubna 2016). Kdo předloží řešení, obdrží další zadání. Žáci si samostatně kontrolují výsledky na Moodlu (moodle.zsmorkovice.cz). Některá zadání jsou složitější, proto se scházíme na nepravidelných konzultacích (již proběhly tři, vždy ve čtvrtek odpoledne), kde společně řešíme obtížnější úkoly.12.09.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Informace pro rodiče žáků 9. ročníků – orientační termíny přijímacích zkoušek

Odevzdávání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).

Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.

Jednotná zkouška se koná ve dvou termínech:

12. a 19. dubna 2017- pro čtyřleté obory vzdělávání

18. a 20. dubna 2017 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek.

Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.

Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.

V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.

Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.

Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

O VŠECH TERMÍNECH VŠAK BUDETE VY I VAŠE DĚTI VČAS INFORMOVÁNI NAŠÍ VÝCHOVNOU PORADKYNÍ ING. ZDRAŽILOVOU, KTERÁ MÁ NA NAŠÍ ŠKOLE NA STAROSTI KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ.02.09.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Prevence hepatitidy typu A (žloutenky) na naší škole

Jelikož již i v našem kraji reálně hrozí epidemie žloutenky (hepatitidy typu A), od pondělí 5.9. budou ve školní jídelně instalovány desinfekční kapesníčky, kterými si všichni žáci před odběrem obědů/svačinek otřou ruce.

Prosím rodiče o spolupráci a poučení svých dětí o dodržování hygieny i v domácím prostředí.

Děkuji za spolupráci26.08.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Opravné/komisionální zkoušky

Bylo Vaše dítě na konci roku hodnoceno z jednoho nebo dvou předmětů známkou 5?

Pak jste již na konci školního roku obdrželi pozvánku na opravné zkoušky, které se budou konat v termínech 29.8. – 30.8. Vaše dítě bude zkoušeno tříčlennou komisí, která společně rozhodne o konečné známce. Pokud žák bude úspěšný a získá na opravné zkoušce známku jinou než 5, pak mu bude vydáno nové vysvědčení s touto novou známkou a postoupí do dalšího ročníku. Pokud neuspěje, pak mu zůstane staré vysvědčení se známkou 5 a bude zařazen do stejného ročníku jako v předchozím školním roce. Zařazení do třídy A nebo B se dozvíte nejpozději 1. září.

Bylo Vaše dítě na konci roku z jednoho nebo více předmětů nehodnoceno?

Pak jsme již na konci školního roku obdrželi pozvánku na komisionální zkoušky - přezkoušení, které se budou konat v termínech 29.8. – 30.8. Vaše dítě bude zkoušeno tříčlennou komisí, která společně rozhodne o konečné známce. Pokud žák bude úspěšný a získá na komisionální zkoušce známku jinou než 5, pak mu bude vydáno nové vysvědčení s touto novou známkou a postoupí do dalšího ročníku.

Co se stane, pokud Vaše dítě neuspěje u komisionální zkoušky (přezkoušení z důvodu nehodnocení na konci roku)?

Pokud žák u komisionální zkoušky (přezkoušení) neuspěje a bude hodnocen známkou 5, pak mu bude vypsán termín opravné zkoušky, která se bude konat v termínu do 15. září. Termín stanoví ředitelka školy a bude Vám sdělen dopisem. Do doby, než bude znám výsledek opravné zkoušky, bude žák docházet do následného ročníku (tzn. do ročníku, do kterého by postoupil v případě, že bude při opravné zkoušce úspěšný).

Co se stane, když Vaše dítě ke zkoušce nepřijde a není omluven?

Pak je hodnocen známkou 5.13.05.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Potřebujete omluvit své dítě z rodinných důvodů?

Důvody můžete mít různé. Ať už se chystáte na dovolenou mimo hlavní sezónu, nebo se Vaše dítě účastní vícedenního soustředění nebo soutěže mimo školu, či potřebujete něco vyřídit na úřadech. Není to po domluvě s třídní učitelkou, popř. vedením školy, nepřekonatelný problém.

1) Potřebujete dítě omluvit jen z části 1 vyučovacího dne (např. jedete něco vyřídit na úřady).

V tomto případě stačí dítěti napsat do žákovské knížky omluvenku s tím, kdy si dítě vyzvednete, popř. kdy má dítě samo opustit školu. Od této chvíle pak za něj přebíráte odpovědnost.

2) Potřebujete dítě omluvit na 1 celý vyučovací den a víte to předem? Pak nám to prosím dejte vědět předem zápisem do žákovské knížky. Stačí uvést rodinné důvody.

3) Potřebujete dítě uvolnit z vyučování na 2 a více dnů? Pak vyplňte formulář, který najdete na našich stránkách http://www.zsmorkovice.cz/dokumenty/zadost_uvolneni.pdf a v dostatečném předstihu jej předejte třídnímu učiteli.

Legislativa: školní řád kap.1.2. odst. 4,09.05.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Slovní hodnocení

V případě, že má Vaše dítě diagnostikovanou vývojovou poruchu učení (např. dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, apod.) nebo jiné zdravotní postižení a jeho výuka se řídí individuálním vzdělávacím plánem, pak máte možnost požádat o slovní hodnocení. Vždy je dobré se předem domluvit s třídní učitelkou/učitelem na předmětech, ve kterých budete slovní hodnocení žádat. Na pololetí/konci roku pak dostanete vysvědčení, které bude mít dvě části. Na hlavním listě bude v předmětu napsáno slovní hodnocení a v příloze pak slovní popis výsledků. Pokud by bylo kdykoliv potřeba převést slovní hodnocení na hodnocení známkou (např. při přechodu na jinou školu, při vyplňování formulářů na přihlášku, apod.), není to žádný problém.

Chci pro své dítě slovní hodnocení. Jak mám postupovat?

1) Domluvte se s třídní učitelkou/učitelem a vyberte předměty, ve kterých by bylo slovní hodnocení pro dítě přínosem.

2) Napište žádost ředitelce školy.

3) Vaše žádost bude ve správním řízení vyřízena a dostanete rozhodnutí o vyhovění/nevyhovění Vaší žádosti. Tu uschovejte.

Jak napsat žádost?

Můžete ji napsat rukou nebo na počítači. Musí obsahovat:

1) Vaše jméno, příjmení a bydliště (žádost podává zákonný zástupce – většinou rodič)

2) Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a třídu dítěte

3) O co žádáte – žádám o slovní hodnocení

4) Na jak dlouho dobu – ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 (nebo ve školním roce 2016/2017, apod.)

5) Z jakých předmětů – z předmětu český jazyk, matematika,……. (lze žádat o libovolný počet předmětů)

6) Zdůvodnění – mé dceři/synovi byla diagnostikována vývojová porucha učení (nebo jiný důvod). Pokud jste byli v poradně a škole jste žádné informace nepředali, pak je potřeba tuto skutečnost doložit – např. doporučením z poradny.

Legislativa: Zákon č. 561/2004 Sb. §69 (školský zákon), vyhláška č. 256/2012 Sb., školní řád kap.4.328.04.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Postup školy v případě výskytu vší:

V případě výskytu vší se postupuje jako u infekční nemoci. Pokud učitel zjistí u žáka vši, zavede jej do kanceláře školy a zavolá vám, abyste si jej vyzvedli. Žák se vrací do školy až po vyřešení problému. Třídní učitel informuje rodiče ostatních žáků o výskytu vší ve třídě. Učitel nemůže plošně prohlížet žákům hlavy. To musíte udělat doma vy. Do omluvenky můžete napsat nemoc. S tímto problémem můžete také zajít za dětskou lékařkou, která vám poradí, jak se problému zbavit.

Legislativa:

561/2004 Sb. školský zákon §30 odst.1 písmeno c

Školní řád kap. 1.2. odst. 325.04.2016, Jana Teriaki, ředitelka školy:

Vážení rodiče, v této sekci najdete krátké a srozumitelné informace týkající se školské legislativy. Postupně se seznámíte se svými právy a povinnostmi, ale také s tím, proč škola v určitých případech postupuje tak a ne onak.