Naše škola se představuje

Naše škola se nachází v malém, třítisícovém městě Morkovice-Slížany. Najdete jej asi 15 km jihozápadně od Kroměříže. Město vzniklo v roce 1960 spojením obcí Morkovice a Slížany. Historie samotné školy spadá až do roku 1924. Téměř před sto lety vyrostla tehdy v srdci obce, nedaleko kostela a zámku krásná a majestátná budova, která dnes z velké většiny slouží pro výuku žáků prvního stupně. Díky zřizovateli školy, městu Morkovice-Slížany, se postupně daří naši „stařenku“ rekonstruovat a modernizovat.

V roce 1962 byl vystavěn pavilon družin a školní jídelny. V roce 1982 již stará budova svou kapacitou nedostačovala a začal se budovat nový pavilon šaten a učeben. Tato část školy slouží dnes převážně pro výuku žáků 2. stupně.

Dnes má škola kolem 421 žáků, kteří se vzdělávají v celkem 23 třídách. Asi polovina žáků dojíždí z přilehlých vesnic. Odpoledne mohou žáci 1. stupně trávit v jednom ze čtyř oddělení školních družin, žáci 2. stupně pak ve školním klubu. Škola již tradičně nabízí velké množství různých kroužků – od vaření, přes lukostřelbu, rozvoj angličtiny, technický kroužek, keramiku, výtvarku, tanečky, robotiku a podobně. Žáci se stravují v místní školní jídelně. Zde si také mohou denně zakoupit zdravé svačinky. K rozvoji duše patří taktéž rozvoj těla. Pro tělovýchovu škola využívá tělocvičnu, nedalekou sportovní halu města, fotbalové hřiště s umělým povrchem a v teplých měsících také místní koupaliště.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům slouží školní poradenské pracoviště. Klademe velký důraz na prevenci rizikového chování našich žáků a nepřehlížíme žádnou nepravost. Jsme škola rovných příležitostí. Máme funkční sociální programy pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Věnujeme se i vyhledávání a rozvoji talentů. Na prvním stupni jde o rozšířenou výuku češtiny a matematiky, na druhém stupni pak o nabídku seminářů a cvičení formou volitelných předmětů. Při výuce uplatňujeme moderní formy a metody výuky, dokážeme ocenit individuální pokrok žáka.

Velký důraz klademe na osobnostně-sociální rozvoj našich žáků. Ve škole již několik roků funguje žákovský parlament, který přichází s mnoha podněty a aktivitami. V rámci konceptu osobnostně-sociálního rozvoje žáci ve 4. ročníku tráví týden na škole v přírodě, v pátém ročníku se pak mohou zúčastnit výměnného programu se slovenskou školou v Žitavanech (projekt Erasmus+ Naše země je krásná), žáci 6. třídy stmelují kolektiv na adaptačním pobytu, sedmáci jezdí na lyžařský výcvik a žáci od 6. do 8. ročníku mohou v rámci nového projektu Erasmus+ S.H.A.R.E vycestovat na výměnný pobyt do Chorvatska, Itálie nebo Španělska. Deváťáci se pak stávají průvodci a partnery prvňáčků.

Důraz je i kladen na výuku cizích jazyků. Letos jsme rozšířili nabídku druhého cizího jazyka mimo ruštiny i o němčinu, nabízíme v rámci dotovaného kroužku rozvoj angličtiny a doučování angličtiny jak na prvním, tak i na druhém stupni. Asi dvacetičlenná skupina žáků se připravuje na mezinárodní Cambridge zkoušky Key for Schools. Tuto přípravu i učební materiály poskytuje škola v rámci dotačního projektu OP VVV – Spolu to dokážeme II (tzn. Šablony II) zdarma.

Škola velmi úzce spolupracuje s Rodičovskou akademií a několikrát do roka společně pořádá akce pro veřejnost. Jedná se o adventní jarmark, ples školy, akci pro rodiny s dětmi Z pohádky do pohádky. Škola spolupracuje i s místními zahrádkáři, farou, TJ Sokol, hasiči, turisty a jinými sdruženími a kluby v místě. Podporujeme ekologické aktivity. Jednou z větších ekologických aktivit byla výsadba a péče o stromy v obci v rámci projektu města – Stromák. Nelze opomenout i tradiční akce jako jsou Den země, Den stromů, Ukliďme Česko.

Škola disponuje i dílnami. Díky dotacím ze Zlínského kraje se nám letos podaří rozšířit počet pracovních stanic v dílnách, dílny zmodernizovat a pořídit i potřebné nářadí. Škola má k dispozici také školní přírodní zahradu s loukou, které byly také vystavěny s podporou kraje. Díky podpoře sponzorů a města disponujeme i venkovní přírodní učebnou.

V neposlední řadě je potřeba zmínit spolupráci s místní ZUŠ. V listopadu se podařilo společnými silami uspořádat divadelně-hudební pásmo s tématikou 30. výročí sametové revoluce „Cesta k sametu“. Ve škole se znovuzrodil divadelní kroužek, který poprvé vystoupí v prosinci tohoto roku.

Máme skvělé učitele, kteří se rádi učí a rádi učí. Máme zřizovatele, který si školy hledí.

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy