Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří:

  • aktivity vedoucí k posílení dobrého klima v kolektivech žáků a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty ve škole
  • primární prevence, prevence rizikového chování
  • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • kariérové poradenství
  • podpora znevýhodněných žáků
  • podpora a rozvoj talentovaných žáků

Členové školního poradenského pracoviště:

výchovná poradkyně  a kariérová poradkyně: Mgr. Jitka Kyasová
jitka.kyasova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 021

metodička prevence: Mgr. Dana Derková
dana.derkova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 042

školní asistentka / asistentka metodička prevence: Bc. Alena Večerková
alena.vecerkova@zsmorkovice.cz
telefon: 573 370 023 klapka 053

školní asistentka pro sociální práci: Kamila Morongová
kamila.morongova@zsmorkovice.cz
telefon: 725 514 905 | 573 370 023