Podpora nadání na ZŠ Morkovice

V naší škole se snažíme objevit a podpořit talenty. Touto oblastí se zabýváme dlouhodobě. V roce 2017 jsme se zapojili do Krajské sítě podpory nadání (více zde: https://zsmorkovice.cz/node/150), v rámci které jsme se spolu s ostatními členy snažili najít způsoby odhalování nadání či talentu a jeho podpory.

Podpora rozvoje zájmu/talentu v rámci výuky.

První část podpory spočívá v úpravě učebního plánu. Na prvním stupni byly ve 4. a 5. ročníku doplněny hodiny rozvoje českého jazyka a rozvoje matematiky. Žáci tyto hodiny navštěvují dle indikace vyučujícího. Na druhém stupni nabízíme volitelné předměty – semináře. Tato opatření jsou plošná, dostupná pro všechny žáky.

Podpora rozvoje zájmu/talentu v rámci IVP.

Pokud v některém z žáků objevíme nadprůměrné nadání v konkrétním směru, pak po dohodě s rodiči v rámci individuálního vzdělávacího plánu umožňujeme návštěvu vyučovacích předmětů ve vyšším ročníku.

Podpora rozvoje zájmu v rámci volnočasových aktivit.

Naše škola každoročně nabízí množství volnočasových zájmových kroužků, kde mohou žáci svůj talent rozvíjet.

Diagnostika talentu probíhá většinou ve výuce, kdy jsou učitelé vybízeni k indikaci nadaných žáků. Podněty však mohou dát i vedoucí kroužků, samotní žáci i jejich rodiče. Žákům nabízíme možnost účasti v různých soutěžích a olympiádách. Učitelé vedou výuku s využitím různých metod a forem umožňující diferenciaci uvnitř třídy a podporují tak jak žáky znevýhodněné, tak i žáky talentované.

Nadané dítě se někdy těžko diagnostikuje. Zpravidla se nejedná o příkladného žáka, který je hvězdou kolektivu, ale také to tak být může. Může se jednat o dítě „zlobivé“, které se při výuce nudí, nechce vyčnívat nad své spolužáky, své nadání skrývá. Často se k nadání přidává deficit v jiné oblasti. Může se jednat o dítě se specifickými poruchami učení, které díky své inteligenci a nadání tyto své obtíže samo vyrovnává na normu. Proto se při „podezření na nadání“ doporučuje komplexní diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně.

V oblasti rozvoje nadání vašeho dítěte se obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Jitku Kyasovou na jitka.kyasova@zsmorkovice.cz

Zajímavé odkazy k této problematice: