Ekoškola

V letošním roce se naše škola přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Základními tématy, kterými se budeme postupně zabývat, jsou voda, odpady, energie a prostředí školy. Postup práce je určen sedmi kroky, které škole a jejímu ekotýmu zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. V současnosti se věnujeme aktivitám spojeným s tmelením nově vzniklého ekotýmu, tvorbou společných pravidel a rozdělením rolí jednotlivých členů ekotýmu.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na ZŠ Morkovice

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (zkratka EVVO) vychází z anglického termínu environmental education, kde „environment“ znamená životní prostředí a „education“ se chápe široce jako vzdělávání, výchova či osvěta všech typů cílových skupin, od nejmenších dětí po dospělé. Enviromentální výchova znamená výchovu k citlivému a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí, lidem, společnosti a planetě Zemi. Environmentální výchova vede k zodpovědnosti každého jedince za chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, pomáhá prosazovat "ekologické myšlení" a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace žáků.

I na naší škole nejsme k životnímu prostředí lhostejní. Letos, stejně jako v letech minulých třídíme papíry a plasty, čímž významě snižujeme objem komunálního odpadu. Tradičně proběhl podzimní sběr papíru. Jarní část nás ještě čeká. Kromě toho, že tím zachráníme několik stromů, přináší tato akce každoročně i slušný ekonomický příjem do pokladny Rodičovské akademie. V říjnu jsme projektovou výukou oslavili Den stromů. Páťáci si mimo jiné zasadili do plastových kelímků žaludy, ze kterých se některým podařilo vypěstovat malé sazeničky dubů. Tento měsíc probíhal také ve znamení každoročního projektu Voda, v rámci kterého se žáci druhého stupně seznámili s fungováním čističky odpadních vod a zajímavými pokusy zjišťovali vlastnosti vody.

Protože nám záleží i na okolí školy, požádali jsme u Nadace Partnerství o dotaci v grantovém programu Zelené oázy. Máme totiž v plánu ozelenit prostor mezi budovou jídelny a pavilonem druhého stupně. Grant jsme bohužel nezíslali. Z 220 podaných žádostí bylo podpořeno jen 20. V podzimních měsících také proběhla soutěž ve zhotovení netradičního výrobku z přírodních materiálů. Tvoření z kaštanů, šípků, listí, kůry, dřeva a jiných přírodnin se zúčastnila bezmála stovka neuvěřitelně kreativních výtvarníků.

V letošním roce se naše škola přihlásila do mezinárodního programu Ekoškola, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Základními tématy, kterými se budeme postupně zabývat, jsou voda, odpady, energie a prostředí školy. Postup práce je určen sedmi kroky, které škole a jejímu ekotýmu zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. V současnosti se věnujeme aktivitám spojeným s tmelením nově vzniklého ekotýmu, tvorbou společných pravidel a rozdělením rolí jednotlivých členů ekotýmu. Z každé schůzky je pořízen zápis, ve kterém jsou uvedeny i nové úkoly. K zisku mezinárodního titulu Ekoškola nás čeká ještě dlouhá cesta, na které budeme plnit další kroky. Jedním z nich je začlenění environmentální výchovy do výuky. Analýzou stavu školy postupně zjistíme, co funguje dobře a co je třeba naopak zlepšit. Navrhneme a budeme realizovat plán činností ke zlepšení současného stavu. Vyhodnotíme, zda jsme dosáhli toho, co jsme si naplánovali a s tím vším seznámíme všechny uvnitř i vně školy. V neposlední řadě vymyslíme pravidla a hodnoty programu Ekoškola neboli Ekokodex.

Jak vidíte, čeká nás spousta zajímavé práce. Tak nám, prosím, držte pěsti na cestě za ekologičtějším provozem naší krásné školy.

Mgr. Bronislav Mich